08. marts 2021

Masser af bureaukrati i nye regler for firmabiler

Nogle bliver billigere i skat. Andre bliver dyrere. Men alle firmabiler bliver mere besværlige at administrere. Den politiske aftale om nye bilafgifter betyder, at beskatningsgrundlaget for firmabiler i de næste fem år vil skulle ændres hvert eneste år. I nogle år endda indtil flere gange. Du skal derfor holder tungen lige i munden i 2021.

 

Af Lars Jacobsen,

Director i BDO’s skatteafdeling

 

Til trods for at de fleste politikere hævder, at de er meget opmærksomme på ikke at øge den administrative byrde for landets virksomheder, så var det nok ligefrem det, som politikerne havde i fokus, da den politiske aftale om de nye bilafgifter blev indgået i starten af december 2020.

Bilaftalen medfører nemlig et betydeligt merarbejde på lønkontoret i alle virksomheder, der har firmabiler på hvide plader. Det skyldes, at beskatningsgrundlaget for de medarbejdere, der bruger bilerne privat, nu i en årrække skal ændres ganske mange gange.

 

Konsekvenserne af den nye bilaftale 

Den politiske aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” har følgende betydning for firmabilerne:

  1. Registreringsafgiften ændres til i højere grad at basere sig på bilernes CO2-udledning. Det påvirker bilernes nyvognsværdi og dermed beskatningsgrundlaget.
  2. Knækket i beskatningsgrundlaget for firmabiler med en nyvognsværdi på over 300.000 kr. afskaffes. På sigt skal beskatningsgrundlaget beregnes som 22,5 % af hele bilens nyvognsværdi.
  3. Ejerafgiften bliver ikke bare hævet markant, men kommer også til at veje tungere i beskatningsgrundlaget for firmabiler.
  4. Værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere på privatadressen skal ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for elbiler.

Du får en uddybning af de enkelte regelændringer herunder.

1: Registreringsafgiften

De nye regler om registreringsafgift får ifølge det fremsatte lovforslag virkning for biler, der er indregistreret 18. december 2020 eller senere. Indtil videre vil registreringen dog skulle foretages efter de gamle regler, men der sker genberegning af afgiften, når Motorstyrelsen har fået ændret sine systemer. De forventes på plads 1. juni 2021. For nye firmabiler, der leveres i perioden frem til dette tidspunkt, vil beskatningsgrundlaget dermed skulle ændres med tilbagevirkende kraft, når den endelige afgift er beregnet.

2: Knækket

Beskatningsgrundlaget for en ny firmabil beregnes i dag som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af den overskydende værdi. Hertil kommer et miljøtillæg – se mere i næste afsnit.

Knækket ved de 300.000 kr. bliver nu udfaset, så beskatningsgrundlaget fra og med 2025 skal beregnes som 22,5 % af hele bilens værdi. Udfasningen sker trinvis ved, at den høje sats nedsættes med 0,5 %-point, mens den lave sats forhøjes med 0,5 % i årene 2021 til og med 2025. Ændringen træder i kraft fra 1. juli 2021 og gælder for alle firmabiler. Altså også for biler indregistreret inden denne dato. Der bliver dermed travlhed på lønkontoret i mange virksomheder, når beskatningsgrundlagene for de i alt mere end 90.000 firmabiler skal ændres.

For biler med en nyvognsværdi op til 600.000 kr. vil ændringen være en fordel, mens den for dyrere biler vil være en ulempe. For en firmabil med en nyvognsværdi på fx 400.000 kr. medfører ændringen et fald i beskatningsgrundlaget på 5.000 kr., når den er fuldt indfaset. Det giver en årlig skattebesparelse på op til ca. 2.800 kr.

3: Ejerafgift og miljøtillæg

Udligningsafgiften for dieselbiler er fra 2021 forhøjet med i gennemsnit 300 kr. Når det gælder ejerafgiften, vil denne med virkning for alle biler blive forhøjet med 3 % i 2022, med 6,5 % i hvert af årene 2023 til 2025 og med 10 % i 2026.

Det såkaldte miljøtillæg til beskatningsgrundlaget for firmabiler, der hidtil har udgjort 150 % af den årlige ejerafgift, vil samtidig frem mod 2025 blive forhøjet til 700 % af ejerafgiften. Ændringen vil få virkning for alle firmabiler – altså også for allerede indregistrerede – men først fra 1. juli 2021 og vil dermed kunne tages med ved tilretningen af beskatningsgrundlagene for alle landets firmabiler.

I kombination vil forhøjelsen af ejerafgiften og miljøtillægget få markant betydning for beskatningsgrundlaget for især dieselbiler. For en Mercedes C, hvor miljøtillægget i dag udgør 4.860 kr., beregnet som 150 % af en årlig ejerafgift på 3.240 kr., vil det i 2026 stige til små 34.000 kr. Det vil isoleret set give en årlig merskat på op til ca. 16.500 kr. For en elbil som fx en Tesla Model 3, hvor den årlige ejerafgift i dag er 660 kr., vil miljøtillægget stige fra 990 kr. til 6.300 kr., hvilket koster en merskat på op til 3.000 kr. om året.

4: Ladestandere til elbiler

Værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere skal fra 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for firmabiler og kan af arbejdsgiveren skattefrit overdrages uden vederlag til medarbejderen, når han/hun har været beskattet af fri bil i mindst seks måneder.

Og et levn fra 2020

Der blev sidste år vedtaget to regler, som også får betydning i 2021 for en hel del firmabiler.

For det første blev der indført en regel for alle med en el- eller pluginhybridbil som firmabil om et nedslag i den månedlige skattepligtige værdi på 3.333 kr. fra og med 1. april 2020. Det gælder uanset, hvornår bil var indregistreret. For en topskattebetaler betød nedslaget en samlet skattelettelse på omkring 17.000. kr. sidste år. Nedslaget videreføres dog ikke i 2021. Allerede med virkning for januar-lønnen skulle skattegrundlaget for denne del af firmabil-folket derfor ændres.

For det andet blev det besluttet, at beskatningsgrundlaget for primært leasede firmabiler skal justeres i de tilfælde, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften. Denne regel har virkning for biler, der er taget i brug som firmabiler 1. februar 2020 eller senere. Reglen fortsætter uændret. I virksomheder med en stor bilpark vil der derfor hver eneste måned potentielt være biler, hvor beskatningsgrundlaget skal ændres.