28. juni 2021

Advarsel for drypvis fravær

Spørgsmål besvaret af: Katrine Bruun

Spørgsmål

Vi har en række unge medarbejdere, der af og til har barnets sygedag. Men en enkelt skiller sig ud med markant flere sygedage og barnets sygedage, som undrer os. Hvad kan vi gøre?


Svar

Medarbejderes fravær på grund af sygdom kan være forstyrrende for driften.

Sygdom er naturligvis i udgangspunktet lovligt forfald, og man kan ikke uden videre sagligt skride til opsigelse på denne baggrund.

Det er ikke kun længerevarende sygdom, der kan forstyrre driften negativt. Også drypvis, systematisk sygefravær og mange barnets 1. og 2. sygedag kan give store driftsmæssige gener og skabe usikkerhed. Drypvis fravær med mange enkeltstående dage får vi en del henvendelser på i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Fraværet ses ofte at være placeret op til weekend eller helligdage, og man kan se et gennemgående mønster. Dette kan give en mistanke om, at medarbejderen ikke reelt er syg, hvorfor der også kan rettes op. Arbejdsgiver kan ved tvivl bede medarbejderen underskrive en tro og love-erklæring.

Fraværet opleves ofte som et stort problem for både arbejdsgiver og øvrige medarbejdere, og derfor kan det være en mulighed at give en skriftlig advarsel, så medarbejderen har mulighed for at rette for sig og forsøge at nedbringe sit høje drypvise fravær.

En advarsel kan gives såvel mundtligt som skriftligt. Gyldigheden af en mundtlig advarsel er den samme som en skriftlig advarsel, men af bevismæssige årsager bør en advarsel dog altid være skriftlig. En skriftlig advarsel bør altid indeholde følgende: En beskrivelse af det kritisable forhold, en angivelse af den adfærd, virksomheden kræver, samt angivelse af ansættelsesretlige konsekvenser i tilfælde af, at medarbejderen ikke retter for sig.

Inden man skrider til en skriftlig advarsel anbefales det, at man indkalder medarbejderen til en samtale, hvor vedkommende konfronteres med det systematiske fravær, hvor det synliggøres, og hvor det påtales.

Det er vigtigt at huske på, at sygdom ikke i sig selv er en opsigelsesgrund – vi vil altid anbefale, at I retter henvendelse til afdeling for Overenskomster og Jura, hvis I står i en situation som ovenfor.