10. maj 2019

Det er dyrt at føre retssager

Spørgsmål besvaret af: Anette Jensen, Juridisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Aftaler skal overholdes. Men er de lige gældende uanset om de er mundtlige eller skriftlige?


Svar

Aftaler skal overholdes. Det har været et grundlæggende princip i dansk ret siden Danske Lov fra 1683: ”Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver.” Både vores samfundsstruktur, vores velfærdssystem og vores samhandelsordninger bygger på princippet om, at man skal kunne stole på de aftaler, man indgår, uanset om de er mundtlige eller skriftlige. I langt hovedparten af alle retsforhold er mundtlige aftaler derfor lige så bindende som skriftlige.

Men et andet grundlæggende princip i den danske retspleje er princippet om, at bevisbyrden i tilfælde af tvist påhviler den, der hævder at have en ret. Sagt med andre ord: Hvis modparten bestrider en aftale, er det dig, der skal bevise den. Og det kan ofte være svært, hvis der ikke ligger noget på skrift.

Gennem tiden er der ført utallige retssager om sådanne problematikker. Og ofte har den tillidsfulde aftalepart måttet sande, at de øvrige beviser, som han støttede sin sag på, faldt til jorden, når domstolene skulle bedømme dem. Blandt advokater er der en talemåde, der sætter det på spidsen: ”Kan det ikke bevises, er det ikke sket.” Derfor opfordrer vi altid til, at man sikrer sig skriftligt bevis for sine aftaler.

Selvfølgelig er det ikke udelukket, at man kan vinde en sag uden skriftlige beviser. Den danske retspleje hylder også princippet om den fri bevisbedømmelse. Det betyder, at den enkelte dommer ikke er bundet af formelle regler, når han eller hun skal opveje sagens beviser mod hinanden. Derfor er det ofte en væsentlig del af opgaven for en advokat, der påtager sig en sag, at vurdere beviserne, inden man går i retten. Og derfor strækker nogle sager sig over både dage og uger. Det tager tid at afhøre vidner.

Den enkelte sag er ofte forbundet med stærke interesser, følelser eller principper for de involverede parter. Men der er stor forskel på at have ret og få ret. Det er dyrt at føre retssager, og man skal derfor altid overveje sin stilling nøje, før man kaster sig ud i det. I juridisk afdeling er vi gerne behjælpelige med sådanne vurderinger. Og omkostningsspørgsmålet er en ofte overset faktor.