07. november 2019

Hvad gør man ved medarbejdere, der bare kommer for sent?

Spørgsmål besvaret af: Frederik Sauerberg, advokat, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Jævnligt ringer frustrerede medlemmer til arbejdsmarkedsafdelingen og spørger til, hvilke værktøjer man har og kan bruge som arbejdsgiver,når medarbejderne gentagne gange kommer for sent, ikke retter sig efter virksomhedens retningslinjer eller lignende?


Svar

I flere tilfælde har medarbejderne fået gentagne mundtlige henstillinger og tager dem ikke til efterretning. Dette lader alene arbejdsgiveren tilbage med en skriftlig advarsel, hvis man som arbejdsgiver senere vil sanktionere forholdet.

Gyldigheden af en mundtlig advarsel er den samme som en skriftlig advarsel. Men af bevismæssige årsager bør en advarsel altid være skriftlig og indeholde 3 hovedelementer:

  1. En beskrivelse af det kritisable forhold
  2. En angivelse af hvilken adfærd virksomheden fremadrettet kræver af medarbejderen
  3. En angivelse af den ansættelsesretlige sanktion virksomheden vil benytte over for medarbejderen ved gentagelsestilfælde

 

Opsigelse efter advarsel

I dansk ret foreligger der ikke noget krav om, hvor mange advarsler en medarbejder skal have modtaget, før medarbejderen kan opsiges grundet egne forhold. Imidlertid anses det ofte for hensigtsmæssigt, at medarbejderen først opsiges, når han har fået 1-2 advarsler, afhængig af det kritisable forhold. Advarslerne skal angå samme forhold. Det vil altid bero på en konkret vurdering, i hvor lang tid en advarsel kan anses som gyldig, og kan påberåbes af virksomheden i forbindelse med en opsigelse. Angår forseelsen et alvorligt forhold, vil denne gælde i længere tid end mindre alvorlige forhold som eksempelvis at komme for sent.

Anciennitet afgørende

Hvis det kritisable forhold gentager sig, kan medarbejderen opsiges. Jo længere anciennitet medarbejderen har, jo mere skal der til, før opsigelsen kan betegnes som saglig. Der er med andre ord større hensyn at tage til en medarbejder, der har været ansat i længere tid end til en, der har været ansat i kort tid.

Ovenstående er alene i relation til opsigelser, der begrundes direkte i medarbejderens egne forhold og således ikke at forveksle med opsigelser foretaget med begrundelse i virksomhedens forhold.

Arbejdsmarkedsafdelingen står naturligvis altid til rådighed for en formulering, samt en sparring/rådgivning omkring den konkrete situation af en advarsel, såfremt det måtte ønskes.