14. juni 2021

Super-fradrag på udvikling og nye maskiner

 

Henning Boye Hansen,

Chefkonsulent, skattespecialist

BDO

Som en del af den politiske aftale om en grøn skattereform har Folketinget vedtaget et lovforslag, der forbedrer de skattemæssige afskrivningsregler i forhold til småaktiver, i forhold til fabriksnye maskiner mv. samt ikke mindst i forhold til udviklingsomkostninger.

Tanken med reglerne er, at de skal være et incitament for virksomhederne til at øge deres investeringer.

 

Forbedrede skattemæssige fradragsregler for udviklingsomkostninger

De for indkomstårene 2020 og 2021 allerede gældende regler om, at forsknings- og udviklingsudgifter kan fradrages med 130 %, er udvidet til også at gælde for indkomståret 2022. For meget store virksomheder gælder der et loft for fradraget.

Den omstændighed, at en virksomhed med disse regler har adgang til fradrag for 1.300 kr. for hver 1.000 kr., den afholder i udviklingsomkostninger, svarer i realiteten til et skattefrit statstilskud på 22 % af merfradraget. Omregnet i kroner udgør tilskuddet 66.000 kr. for hver million kroner, der bruges på forskning og udvikling.

Muligheden for merfradrag betyder, at det er vigtigt, at virksomhederne indretter deres bogholderi således, at det er muligt at udsøge de omkostninger, der berettiger til øget fradrag. Det vil i første række sige udgifter til løn til egne medarbejdere, der helt eller delvist er beskæftiget med udviklingsarbejde, samt udgifter til eksterne konsulenter.

Udgifter, der har karakter af sædvanlige driftsomkostninger, giver efter gældende praksis ikke adgang til merfradrag uanset, at de kan anses for FoU-udgifter. Det har betydning for virksomheder, hvor forskning og udvikling er en del af den ordinære drift. Spørgsmålet er dog i øjeblikket genstand for en retssag. Hvis skattemyndighederne taber denne, vil praksis formentlig blive ændret med tilbagevirkende kraft.

 

Rentebesparelser på anskaffelser af småaktiver

Beløbsgrænsen er permanent hævet fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Beløbene er eksklusive moms. Ændringen har virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter og gælder for både nye og brugte driftsmidler. Beløbsgrænsen for i år er 30.700 kr.

Forhøjelsen af beløbsgrænsen giver ikke virksomhederne en skattelettelse, men alene en marginal rentebesparelse, idet straksafskrivningen træder i stedet for en saldoafskrivning over mere end ti år.

 

Skattemæssige afskrivninger ved køb af større driftsmidler

For fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af kostprisen. Reglen gælder ikke for personbiler og heller ikke for driftsmidler, der drives af fossile brændsler – bortset fra visse traktorer, entreprenørmaskiner og lastbiler. Også skibe samt visse faste anlæg og infrastrukturanlæg er undtaget.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag giver virksomhederne en skattebesparelse på lige over 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres, men besparelsen fordeles over mere end ti år, fordi afskrivningen sker efter saldometoden.